נב . שמות המספר בערבית היהודית

שמות המספר בערבית היהודית 479 כעת נשלים את המובא בספרי דקדוק הערבית-היהודית, אשר שם הבאתי את הפסקה על המספרים היסודיים שלוש עשרה עד תשע עשרה, ואחר כך את המספרים אחת עשרה ושתים עשרה . 2א . שלוש עשרה עד תשע עשרה : זכר במקום נקבה : מאן, טקסטים א, עמ' 652 : שו' 17 'כֿמסהֿ עשר רזמהֿ' . צורות כלאיים : 2א a . היחידה בנקבה קשורה ל'עשר' ( העצם המנוי זכר או נקבה ) : חיבור יפה, עמ' 5 : שו' 39 'ותֿלתֿ עשר מצוה' ; פרקי אבות, דף עט, עמ' ב : שו' 18 'מן תֿלאתֿ עשר מנכֿול' ; צ, עמ' ב : שו' 11 'תֿלאתֿ עשר סנין' ; אברהם, תשובות, עמ' 81 : שו' 9 'כֿמס עשר דינאר' ; גוטהייל-וורל, עמ' ,188 surrounding : שו' 20 'ובעץֿ עשר ( קרא : ובצֿע עשר ) מן אלקהל' . 2א b . היחידה בזכר קשורה ל'עשרהֿ' : אברהם, תשובות, עמ' 202 : שו' 1 'כֿמסהֿ עשרהֿ דינאר' . 2ב . אחת עשרה ושתים עשרה : זכר במקום נקבה ( כל הדוגמות ) : חיבור יפה, עמ' 9 : שו' 63 ; עמ' 63 : שו' 11 ; עמ' 64 : שו' 1 ; עמ' 146 : שו' 4 'אתֿני עשר סנהֿ' ; עמ' 79 : שו' 3 ; עמ' 80 : שו' 6 'אתֿני עשר דרגֿהֿ' ; עמ' 79 : שו' 5 'אתֿני עשר בדרהֿ' . צורות כלאיים — היחידה בנקבה ...  אל הספר
מוסד ביאליק