מט . על הידמות ת' הבניין החמישי לפ"א הפועַל (על קו לשון סמוי מן העין בערבית היהודית)

על הידמות ת' הבניין החמישי לפ"א הפועַל 465 הערבית היהודית אין להסיח את הדעת, נוסף על היסודות הנזכרים, גם מן היסודות העבריים . ולא רק יסודות של השפה המדוברת חדרו לערבית הבינונית, אלא התהוו בה אף מבנים חדשים בתר-קלסיים, דקדוקיים ומילוניים, השייכים ללשון הספרותית בלבד, ואינם מייצגים יסודות מדוברים . הפרדת יסודות מתחלפים אלו ואפיונם, אגב ניסיון להתיר את הקשר הגוֹרדי שביניהם, הם מתפקידיה המובהקים של הפילולוגיה של טקסטים ערביים-בינוניים בכלל ושל ערביים-יהודיים בפרט . רק בדרך זו אפשר, למשל, לבודד את הרובד הנאו- ערבי שבערבית הבינונית . לשם כך צריך לפעמים לנתח כל קבוצת טקסטים לחוד, שהרי אותה תופעה עצמה יכולה לייצג בטקסט אחד צורה חיה, באחרת קו ( בתר- ) 4 יש להדגיש הלוך והדגש את ההבדל המכריע בין שיטתקלסי, בשלישית תיקון מדומה . החקירה של הלהגים החדשים לבין שיטת החקירה של היסודות הדיאלקטיים שבערבית הבינונית, לרבות הערבית היהודית . הראשונים נחקרים מן החיים, אך האחרונים צריכים להיחשף אגב ניתוח פילולוגי מדוקדק, תוך ניסיון להבחין בין הרבדים השונים של הערבית הבינונית . ברצוני לעמוד על קו לשון בעל שתי תכ...  אל הספר
מוסד ביאליק