כח . על בעיות לשון השירה בתרבות הערבית היהודית של ימי הביניים

על בעיות לשון השירה בתרבות הערבית היהודית של ימי הביניים 331 אני סבור כי בראשית האסלאם לא זו בלבד שהתחוללו שינויים במרוצת הזמן ולא זו בלבד שהשטח העצום שפעלה בו התרבות הערבית היהודית, אף הוא הביא לשוני בתרבות, בלשון ( השווה על קווים דיאלקטיים : בלאו, התהוות, עמ' 51 ואילך ) , במבנה הסוציאלי ובהשקפות, אלא שנוסף על ההבדלים הכרונולוגיים והגאוגרפיים הנזכרים הייתה החברה הערבית היהודית מפוצלת גם באותו הזמן עצמו ובאותו מקום עצמו ( השווה : סקליר, המצוטט אצל בלאו, התהוות, עמ' 231 ) . טול, לדוגמה, את הכתב והכתיב שנפרדו בו הקראים בשליש האחרון של האלף הנוצרי הראשון : היו בהם חוגים שהתבוללו בתרבות ערב ( פקידים גבוהים, סוחרים גדולים, רופאים ) עד שקיבלו עליהם את הכתב הערבי, ולא נזקקו לעברית, אלא בקריאת התורה ובתפילות, ואף את העברית הזאת כתבו לצורכיהם הפרטיים באותיות ערביות, קל וחומר כן עשו בטקסטים הערביים שיצאו מידיהם ( השווה : בלאו, התהוות, עמ' 42 ואילך ; 245 ואילך ) . בקצה השני של קשת גוני החברה היהודית בשליש האחרון של האלף הראשון נמצאים חוגים ( דרך אגב, בין קראיים, בין רבניים ) אשר השתמשו בכתיב פונט...  אל הספר
מוסד ביאליק