תוכן העניינים

טז . על קו לשון ערבי מימי הביניים שחדר לעברית של ימינו 232 שער שלישי : הערבית הבינונית יז . על מעמד הערבית הבינונית 237 יח . על מוקדם ומאוחר בהתפתחות הערבית הבינונית 244 יט . כלום מוצדק לדבר על ערבית יהודית ועל ערבית נוצרית ? 252 כ . לינגווה – פרנקה ( Lingua - Franca ) ערבית ממוצא מֶלכי מן המחצית השנייה של האלף הראשון 261 כא . על שני חיבורים שנכתבו בסטנדרט הספרותי הערבי – הבינוני 265 שער רביעי : ערבית יהודית, כללי כב . תאוריה ומעשה בערבית הבינונית : שני מקרים של הכרה עצמית לקויה 291 כג . מעמדה הלשוני של הערבית היהודית של ימי הביניים 296 כד . על אופייה המיוחד של הערבית היהודית בתוך הערבית הבינונית 310 כה . הערבית היהודית התקנית 313 כו . על ריבוי השכבות הלשוניות בערבית היהודית של ימי הביניים 320 כז . על מעמד השירה בערבית היהודית 326 כח . על בעיות לשון השירה בתרבות הערבית היהודית של ימי הביניים 330 כט . תרומת הגניזה לחקר טקסטים הכתובים בערבית היהודית, ובכלל זה תרגומי מקרא 334 ל . על תיקונים מדומים שהתמזגו במערכת הלשון של הערבית היהודית של ימי הביניים 340 לא . על עניינים תלויים ועומדים בחק...  אל הספר
מוסד ביאליק