בלשנות ערבית

ÓÂÒ„ ·È‡ÏȘ • ȯ ˘ÏÈÌ אסופות יהושע בלאו בלשנות ערבית יהושע בלאו בלשנות ערבית יב יהושע בלאו בלשנות ערבית הספר יצא לאור בסיוע התקינה לדפוס : הדר פרי מסת"ב 8 - 198 - 536 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ז הפקת סדר ועימוד : יהודית שטרנברג נדפס בדפוס : אופסט נתן שלמה, ירושלים 2017 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel  אל הספר
מוסד ביאליק