סוכני הספר ותואריהם בתעשיית הספר ביידיש באמסטרדם, 1650 - 1800 / שלמה ברגר

שלמה ברגר 238 3 הספר המודפס מערך ספרותי ותרבותי עצמאי שהיה חלק מן המערך הרב-תרבותי היהודי . ביידיש – ביטויה העיקרי של התרבות הכתובה – הוא שהפך את השימוש בשפה המדוברת ללגיטימי ולמקובל על מלומדים ושאינם מלומדים, ותרם להרחבת מעגלי הקוראים של 4 ספרות יהודית ולא יהודית ברחבי אירופה . אם אכן חקר הספר בעל חשיבות עקרונית הוא, מן הדין לבחון את מלאכתם ואת מעמדם 5 היו אלה הסוכנים השונים של סוכני הספר שהתקבצו בבית הדפוס ונטלו חלק בהכנתו . שהיו אחראים לתהליכי ההכנה והביצוע של הדפסת הספרים והם אף ניכסו לעצמם אחריות בענייני טקסט ותוכן, וכך גימדו לא פעם את מקומו של המחבר לכדי 'יצרן טקסטים' גרידא . הם מילאו תפקיד פעיל ומהותי בקבלת ההחלטה על אופי הטקסט והספר שהוצע 6 פענוח הגישה המתערבת של סוכני הספר ביידיש הכרחיתלציבור הקונים והקוראים . להבנת התפתחות הקורפוס הספרותי ביידיש ולבחינת תפקיד המילה המודפסת בתרבות האשכנזית ביידיש בעת החדשה המוקדמת . מטרת מאמרי מצומצמת, ובחיבורי זה אדון בהגדרות של בעלי התפקידים השונים בהפקת הספר ובתואריהם המקצועיים בלבד . תפקידים ומשמעות התארים ( הנומנקלטורה ) עשויים להיות נקוד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי