קובץ של דברי שבח להי י קטע מ"מגילת ההודיות?."? רוב המזמורים פותחים במלים "אודך אדוני" וקצתם בנוסחאות דומות. זוהי דוגמה לכתיבה פיוטית של תקופה וו, שיש בה ביטוי ליסורי האדם, ללבטיו ולהיותו נתון לרדיפות על פעילותו ועל דעותיו. אפשר שמחבר המגילה היה מייסדה של הכת.