מטבעות אלכסנדר ינאי מגוונים בדגמים, והכתובות שלהם שונות בתוכנן וכלשונן. יש בהם הכתובים יוונית ויש הטבועים ארמית; בחלקם מכונה המלך "כוהן גדול" ובחלקן — "מלך?."? (א) מטבע ברונזה שכתובתו עברית.• ?]"?י]הונתן הכ[ה]ן הגדל וחבר היה[וד]י[ם?."[? מצדו השני — קרני שפע ורימון. (ב) מטבע ברונזה, שבצדו האחד כתובת עברית ; "יהונתן ה[מלך?"[? משולבת בדגם כוכב או כיוצא בו. מצדו השני — כתובת ביוונית "של המלך אק י לס^ךר" ועוגן, שהוא אולי חיקוי לדגם המופיע במטבעות המלכים הסלוקיס. יש הרואים בסמל העוגן ביטוי לשלטון ינאי