"יהודה הכהן גדול וחבר היהודים" — מטבע ברונזה של יהודה אריקוטובולוס הראשון.מצדו השני — קרני השפע ובאמצען הרימון. כל מטבעות יהודה נעשו בדגם זה; הן נדירות בשל שלטונו הקצר.