מימיו — ראשי־חץ הלניסטיים, עשויים ברוגזה, שנמצאו על רצפת מחסן או קסרקטין בעכו, שלהי המאה השלישית וראשית המאה השנייה לפני־הספירה, משמאל—אבני־ק לע של עופרת שנתגלו אף הן ברצפת הביצור בעכו, מאותו הזמן. טבועים בהן דגמי עקרבים.