לקיתוס אטי אדוס־דמויות. תל 3ימה, 450 לפני־הספירה, לערך.