אללסנךר מוקדון, קטע מתוך תבליט על סרקופג ?^'?יש, צידון, המאות הרביעית-השלישית לפני־הספירה. f