האתגר: תלמידים עם ליקויי למידה — המשגה, הכלה והשלכות על תפקידי היועצת

האתגר : תלמידים עם ליקויי למידה — המשגה, הכלה והשלכות על תפקידי היועצת 195 נדלה מ : http : / / www . cbs . gov . il / www / hodaot 2009 n / 06 90_ 980_ b . pdf הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 2010 ) . תלמידים המקבלים התאמות לצורך היבחנות בבחינות הבגרות 2007 . נדלה מ : http : / / www . cbs . gov . il / www / publications / pw 58 . pdf הררי, י' ( 1999 ) . תפיסות עצמיות של מתבגרים לקויי קריאה ודרכי התמודדותם עם הלקות : קולותיהם של חמישה עשר תלמידי תיכון . עבודת מחקר לתואר שני . אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך . ועדת דורנר ( 2009 ) . דוח הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל . ירושלים : משרד החינוך . זיו, א' ( 2004 ) . גורמי סיכון, גורמים מגינים, דרכי התמודדות והסתגלות בבית הספר אצל תלמידים עם ליקויי למידה בחטיבה העליונה . חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב . זיו, א' ( 2006 ) . התאמת דרכי היבחנות לתלמידים עם ליקויי למידה . תל אביב : משרד התעשייה מסחר ותעסוקה, אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח-אדם, תחום פדגוגיה . זיו, א' ( 2009 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים