פרק רביעי: לקראת פלורליזם יהודי

126 | בראש גלוי ועונש העתידים בעולם הבא [ . . . ] בשעה שהם מגיעים לשלטון הם נוהגים שלא מדעת וגם מאונס לפי מה שיאמר הפרושי, שאם לא כן לא היו ההמונים סובלים אותם [ … ] תורתם של האיסיים נוהגת להשאיר הכל לאלוהים . הם פוסקים חיי עולם לנשמות, וסבורים ששכר הצדיקות הוא עניין שראוי להתאמץ עליו [ . . . ] הם מחזיקים בקנייניהם בשותפות, ואין העשיר נהנה ממה שיש לו במידה יתרה מהאיש שלא רכש כלום [ . . . ] הכת הרביעית [ הקנאים ] מסכימה בכל לדעת הפרושים, אולם אהבת החירות שאין לנצחה מצויה באנשיה, והם חושבים את האלוהים לבדו מנהיגם וריבונם . נקל להם לקבל על עצמם כל מיני מיתות משונות ומעשי נקמה בקרוביהם וידידיהם ובלבד שלא לכנות שום אדם בשם אדון . 54 חורבן הבית השני ואובדן העצמאות הממלכתית של היהודים בארץ ישראל השמיטו את הקרקע מתפיסת עולמם של הצדוקים וגרמו להיעלמם, האיסיים חדלו להתקיים ככוח דתי או פוליטי משמעותי, ומניחים שנטמעו בין הנוצרים, והקנאים הוכחדו בידי הרומאים . היהדות הפרושית, הרבנית נותרה מכאן ואילך נושא יחיד של היהדות הנורמטיבית, שהאחדותיות היתה אחד מעיקריה, שנשמרה כל עוד נשמרה אחדותם של שלושת מרכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים