מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים

544מ ק ו ר ו ת ו ק י צ ו ר י ם ב י ב ל י וג ר פ י י ם אבני, ארגנטינה — חיים אבני, ארגנטינה ‘הארץ היעודה' : מפעל ההתיישבות של הברון הירש בארגנטינה, ירושלים : מאגנס, 1973 אברבך, כריזמה — David Aberbach, Charisma in Politics, Religion and the Media : Private Trauma, Public Ideals, New York : New York University Press, 1996 אדיר, לב טוב — מנחם אדיר, ‘יובלו של מורה ותיק : פתחיה לב טוב', דבר, 24 בדצמבר ,1959 עמ' 3 אדלר, ויתקין — יש"י אדלר, ‘יוסף בן שמעון ויתקין ז"ל', החינוך, ב ( תרע"א ) , עמ' 291 - 292 אהרנסון, הברון — רן אהרנסון, הבארון והמושבות : ההתיישבות היהודית בארץ – ישראל בראשיתה, 1882 - ,1890 ירושלים : יד בן צבי, 1990 אהרנסון, פילנתרופיה — רן אהרנסון, ‘פילאנתרופיה והתיישבות — על יק"א ופועלה בארץ – ישראל', מחקרים בגאוגרפיה של ארץ – ישראל, יד ( 1994 ) , עמ' 95 - 107 אוזוף, אנו המורים — Jacques Ozouf, Nous les maitres d’école : Autobiographies d’instituteurs de la Belle Époque, Paris : Gallimard, 1973 אוזרקובסקי ( עזריהו ) , בתי הספר — יוסף אוזרקובסקי, ‘בתי הספר בא"י', החינוך, א ( תר"ע ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן