החדר

408 פ ר ק ח מ י ש ה ע ש ר בהתווית דרך מדתיות לחילוניות . עניין זה מצא את ביטויו העז ביותר בשדה הדת, וכנראה לא בהקשר לאמונה — זאת הרי הייתה גם נחלתם של רבים מפקידי יק"א — אלא בגלל היבטיה השמרניים הסמליים של הדתיות . חשוב לחזור ולהזכיר, שהחברה האיכרית תמכה בפולחן ולא בלמדנות . הדתיות, ובייחוד המכניות שבפולחן הדתי, נתפסה בעיני מורים רבים כלוז התפיסה השמרנית של האיכרים, מעין מחסום שיש להסירו בדרך למודרנה . עזריהו, למשל, כתב שהחדר מעניק מידע, אך לא התרוממות רוח וחווייתיות יהודית, וכי ליקוייו המוסריים עולים על אלה של בית הספר העברי . לא החדר יצר 42 בנסיבות אלה, את הצעיר האידאליסט, כתב, ‘אלא הסביבה היא שיצרתו' . שבהן היו המורים חיל החלוץ של הלוחמים בדתיות, הפך שדה החינוך לזירת המאבק והחדר הפך למבצר העוז של מתנגדי המודרנה . האיכרים השמרנים ראו בחדר הרבה יותר מאשר מוסד לחינוך חלופי . הוא היה בעיניהם מחסום שמנע מפגש עם הארס שפעפע בבית הספר ובאופן כזה הבטחה לשימור הערכים המותקפים . במושבות שמרניות במיוחד, יסוד המעלה או יבנאל, שימש החדר חלופה לבית הספר, שעה שבמושבות אחרות הוא התקיים במקביל אליו : ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן