תכנים

523מ ה ל כ י ה ה ו ר א ה רבים לא היו אמונים על הערכות זמן נכונות, וכך התפתח מרכיב נוסף של אי – אחידות במערכות הלימוד . שלישית, אף שמערכת השעות יכלה להשתנות גם באותו בית הספר לאורך השנים, ואף שלא תמיד תאמה את המסגרת שהציע מרכז הסתדרות המורים, הרי בפועל לא היו חריגות משמעותיות מהמסגרות שנקבעו . כך שימשה תכנית וילקומיץ, שהופעלה בראש פינה, מודל חיקוי למרבית מושבות הגליל לפחות עד ערב מלחמת העולם הראשונה, ובוצעו בה רק התאמות שוליות כפי שהתבקש מצרכים מקומיים . צרכים כאלה יכלו לנבוע, למשל, מחוסר יכולתם של כמה מהמורים ללמד מקצועות מסוימים . לשון אחר, הרכבו של צוות המורים במושבה והיקפו הוא שהכתיב במשך שנים 4 רביעית, הנהגת רבות תכניות לימוד מקומיות יותר משקבע זאת חזון פדגוגי . הזרמים בחינוך בראשית שנות העשרים רק הגבירה את המבוכה בכמה מושבות, כגון יבנאל או סג'רה . בתי הספר אמנם הוכפפו בהן לזרם מסוים, אבל צוות המורים נשאר מעורב, משני הזרמים — הכללי ו'המזרחי' . מצב זה יצר לחצים מצד הורים ומצד בעלי השפעה מקומיים, והביא לתמורות ולתנודות במבנה תכניות הלימודים המקומיות ובאופיין . בשנים המוקדמות היה להשק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן