רגעי מפנה

711ה מ ו ר ה ב מ ו ש ב ה אם הנני פונה הפעם ומבקש הרי אין זה לשם תענוג, כי אם מפני הדוחק . [ . . . ] לג' [ גברת ] וילקנסקי אין כלום ואני הייתי צריך למצוא מידות אחדות של חיטה למען שיהיה לה לחם, וגם לי אין כבר קמח כי אם לשבוע זה . גם כספי אזל כבר כולו ומקומות ללוות עוד אין לי . [ . . . ] ימהר נא להוציאנו מן הלחץ למען שנוכל לעסוק בעבודתנו . ויזכור נא אדוני שלא 99 נדבה וגם לא הלוואה אנו מבקשים . את שלנו אנו דורשים . אם ידעו המורים מחסור וחוסר ביטחון, הביאה מלחמת העולם את שני אלה לשיאים חדשים, שרישומם הכבד והמתמשך לא הרפה גם שנים ארוכות אחריה . אולי יש בדבר הסבר, אף אם חלקי, לעזיבתם של רבים את המושבות אחרי המלחמה . החיים אחרי המושבה עבודתם של המורים במושבות לא פתחה בפניהם אפשרויות רבות . היו שלימדו 100 כל ימיהם במושבות עד שפרשו לגמלאות . על אלה יש לנו רק פירורי מידע . מורים אחרים המשיכו להורות במושבות אחרות או בערים, וכמה מהם אף הגיעו לעמדות בכירות בניהול החינוכי . אך היו גם מורים שנטשו את ההוראה ועברו לתחומי עיסוק שונים לחלוטין . כאמור לעיל, בתקופת מחלקת החינוך הואץ תהליך הניוד של המורים, א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן