תוכן העניינים

6 פ ר ק ר א ש ו ן פרק שביעי : התמודדויות 208 פיקוח פדגוגי . . . 208 ; מעורבות המושבות . . . 213 ; פרשת יוסף מרקובסקי . . . 222 פרק שמיני : מערך הלימודים 227 ארגון הלימודים . . . 227 ; חופשת הקיץ . . . 238 ; גן הילדים . . . 245 פרק תשיעי : תפעול בית הספר 256 מבנים . . . 256 ; ציוד . . . 269 ; היגיינה . . . 272 חלק רביעי עשייה : חינוך והוראה פרק עשירי : גישות חינוכיות 283 פדגוגיה . . . 283 ; התנהגות . . . 299 פרק אחד עשר : גוונים חינוכיים 305 חינוך כפרי . . . 305 ; מקומיות . . . 315 פרק שנים עשר : מהלכי ההוראה 324 תכנים . . . 324 ; גינת בית הספר . . . 335 ; לשונות . . . 339 פרק שלושה עשר : הערכת ההוראה 351 איכויות . . . 351 ; הישגים . . . 361 פרק ארבעה עשר : חינוך נוסף 369 חגיגות . . . 369 ; טיולים . . . 378 ; העשרה . . . 384 חלק חמישי מאבקים : אמונות פרק חמישה עשר : חינוך ודת 393 איכר, מורה ודת . . . 393 ; החדר . . . 407 ; הזרמים : איזונים . . . 413 ; 'גוליית בבית ספרנו' : מאבקים . . . 421 סיכום 435 מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים 444 מפתח 461  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן