פרק 34 פילוג

פילוג | 1237 שים לב לסייגים כל שהם המתחייבים על פי כללי הצדק הטבעי ועל פי כללי ניהול תקין 57 מבחינת בן-גוריון, לא ניתן להעלות על הדעת משפט כה ראוי . של דיון מעין זה״ . דב יוסף הגיש את מסקנותיו של בן-זאב לממשלה ותבע ״לקיים חקירה שלמה מקיפה וממצה בכל העניין של ׳העסק הביש׳״ באמצעות הקמת ועדת חקירה משפטית . ואולם הוא עמד על כך שהוועדה לא תחקור את ממצאי ״ועדת השבעה״, כדרישתו של בן-גוריון, אלא את אירועי שנת 195 בלבד . נימוקו היה שאין זה מקובל כי ממשלה תבקר 5 אשכול סירב באופן מוחלט ליישם בדרך של חקירה משפטית את מעשיה של קודמתה . 59 את החלטות בן-זאב או להעמיד את מסקנותיו להצבעה בממשלה כפי שדרש דב יוסף . בן-גוריון היה מוכן לכך . בשיחה שקיים עם דיין קודם לאותה ישיבה, הסכימו השניים 60 ״שאשכול לא ייתן בשום אופן אפשרות לחקירה חדשה״ . למרות סירובו של ראש הממשלה החל מסע לחצים ליישום המסקנות . כך דרשו ראשי 61 ואחריהם כמה חברי כנסת בולטים . בן-גוריון פנה שוב לאשכול – ״פנייה אישית ״הגוש״, אחרונה״ – כדי שימנה ועדת חקירה משפטית . לטעמו, ״כל עוד בית המשפט לא יאמר את דברו, אם ׳ועדת השבעה׳ הייתה בסדר או עשתה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן