פרק 3 מירושלים לקושטא

מירושלים לקושטא | 59 ותפיסה זו עמדה לנגד עיניו . לכן הוא הבהיר לבן-צבי כי ברצונו להשתלב בהוצאתו לאור אמנם ידיעתו את השפה של כתב העת ״האחדות״, אף שלא היה בטוח שיתאים לכך . העברית הייתה טובה מזו של האחרים ואף היה מיומן בכתיבה, אך להוצאתו של כתב עת, שתוכנן להפוך אחר כך לשבועון ואולי אף לעיתון יומי, היו נחוצות מיומנויות נוספות, כגון כתיבת דיווחים אקטואליים, יומיומיים, תגובה לפולמוסים וכדומה, והוא פקפק אם בורך בהן . ובכל זאת, הוא ידע כי חברותו במערכת ״האחדות״ תתרום לקידומו הפוליטי, ומאחר שהפעילות הפוליטית הייתה בנפשו הוא היה מוכן לעשות כל מאמץ כדי לקדמה . התנהלותו עתה דמתה מן הבחינה הזאת להתנהלותו בעבר במושבות : אף שהעבודה כפועל לא הייתה משאת נפשו, אך היות שהייתה קרקע עידית לפעילות בתנועה שחרתה על דגלה את ההגנה על הפועל העברי, הוא בחר בעבודת כפיים . כך גם עתה הוא בחר לעשות את מה שנראה בעיניו נחוץ לקידומו הפוליטי : השתתפות בהוצאה לאור של עיתון – עוד פעילות שלא היה בטוח כי הוא באמת רוצה בה . אך גם מנהיג ״פועלי ציון״ בארץ לא היה משוכנע כי דווקא גרין הוא האדם המתאים להשתתף בהוצאת כתב העת . משחז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן