פרק שני השפעת הסדר הטבעי על פרמטרים יסודיים של יופי

פרק שני : השפעת הסדר הטבעי על פרמטרים יסודיים של יופי 53 מכלולים סביבתיים טבעיים . אפשר להניח שסטיות מהתכונות הכלליות של הסביבה הטבעית בכלל או של מכלול טבעי נתון, וכן עירוב אלמנטים ממכלולים שונים, ייצרו אי נוחות בדרגות שונות ותחושת זרוּת . סביר גם שלפחות לחלק מתכונות יסוד אלו, כאשר הן מופיעות ברמת ביטוי כזו או אחרת, תהיה פרשנות אסתטית הנוטה לחיוב או לשלילה . מתבקש שתחושת דחייה או חיוב שמקורה ברמת ביטוי שונה של תכונות היסוד של הסביבה נובעת מהתנסות ארוכת שנים במגוון סביבות והתמודדות עם מאפיינים ספציפיים של סביבות מאיימות או מבטיחות מבחינת האדם הקדמון . סביבה טבעית רחבה כוללת את תווי הקרקע הגדולים, את מאפייני השטח המקומיים וכן את החומרים שמהם מורכבים רכיבי הסביבה, צורות האלמנטים המרכיבים את הסביבה ומרקמם, איכות האור, צבעי האלמנטים, מזג האוויר, הצמחייה ובעלי החיים . סביבה מצומצמת לא כוללת את תווי הקרקע הגדולים, אבל כוללת את שאר האלמנטים . מבחינת יצירת פרמטרים אסתטיים יסודיים, סביר שלפרמטרים הכלליים המאפיינים סביבה טבעית יש חשיבות מיוחדת . להלן יידונו בהרחבה התכונות המשותפות לסביבות טבעיות ...  אל הספר
מוסד ביאליק