איזה יופי

איזה יופי מסגרת תאורטית של אסתטיקה חזותית גלעד שביד מוסד ביאליק ירושלים גלעד שביד איזה יופי מסגרת תאורטית של אסתטיקה חזותית גלעד שביד איזה יופי מסגרת תאורטית של אסתטיקה חזותית ירושלים מוסד ביאליק • Gilead Schweid What is Beauty A Theory of Visual Aesthetics עריכת הלשון : נעה רוזן הבאה לדפוס : חגית גאון הספר יוצא לאור בסיוע אוניברסיטת אריאל בשומרון מסת"ב 5 - 199 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ו סדר ועימוד : אירית נחום לוחות והדפסה : אופסט נתן שלמה בע"מ, ירושלים 2016 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel  אל הספר
מוסד ביאליק