אוהבים מוכי ירח

אילנה פרדס אוהבים מוכי ירח עגנון ושיר השירים בתרבות הישראלית מבטאחר מוסד ביאליק • ירושלים עיונים בביקורת ובפרשנות אילנה פרדס אוהב ים מוכ י ירח : עגנון ושיר השירים בתרבות הישראלית מבט אחר אחר עיוני� בביקורת ובפרשנות עורך הסדרה : דן מירון אילנה פרדס מוסד ביאליק • ירושלים א ו הב י ם מ ו כי י רח : עגנון ושיר השירים בתרבות הישראלית Ilana Pardes AGNON’S MOONSTRUCK LOVERS : The Song of Songs in Is raeli Culture עריכת הלשון : נעה רוזן הבאה לדפוס : חגית גאון הספר יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת״ב 5 - 157 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע״ה סדר : יהודית שטרנברג לוחות והדפסה : דפוס אופסט נתן שלמה בע"מ, ירושלים 2015 Copyright by the Bialik Institute • Jerusalem, www . bialik - publishing . co . i l Printed in Israel  אל הספר
מוסד ביאליק