פרק ארבעה־עשר המרובע האסתטי

234 אסתטיקה להתבונן באמנות מנקודת המבט של היוצר, שחולל את היצירה, הלוא הוא המוען ; שנית, מנקודת המבט של הצופה, הקורא או המאזין, הלוא הוא הנמען ; שלישית, מנקודת המבט של היצירה עצמה, קרי של המסמן הלשוני, החזותי או הצלילי שהוא גוף היצירה ; רביעית, מנקודת המבט של יחס היצירה לעולם החיצוני לה, קרי מנקודת המבט של זיקתה לרפרנס או למסומן . ארבע נקודות המבט הללו — היוצר ( מוען ) , הצופה ( נמען ) , היצירה ( מסמן ) והעולם ( מסומן ) — חופפות לארבעת המרכיבים השותפים לכינונו של האירוע האסתטי או למה שאפשר לכנות יצירת אמנות . כדי שתתרחש אמנות דרושים, ראשית, יוצר שייצור אותה, שנית, נמען שיקלוט אותה, שלישית, גוף היצירה עצמו, ורביעית, זיקה כלשהי של היצירה לעולם החיצוני לה . ארבע נקודות המבט הללו יוצרות מרובע שאפשר לכנות אותו "המרובע האסתטי", כמוצג בתרשים שלהלן . המרובע האסתטי לוכד את מכלול התאוריות האסתטיות שהוצגו בספר . קודקודי המרובע עומדים ביחסים של השלמה וניגוד זה עם זה : הקודקוד העליון והקודוד התחתון שבחלקו הימני של צופה ) נמען ( אריסטו, קאנט אסתטיקת הטעם, בנימין יוצר ) מוען ( רומנטיקה ניטשה המאוחר י...  אל הספר
מוסד ביאליק