4. ״אל הנער הזה התפללתי״ – ההקשר העימותי הרחב של דרשות דבי רבי אלעזר

0 ברית עימות ושמואל ביום שמחתם מעידה כאלף עדים שמנקודת ראותו מדובר בהתנהלות נורמטיבית באורח פרדיגמטי . ראשיתו של המהלך במהלך מדרשי המונע על ידי השתמעות אפשרית תמוהה של פסוק כה, ומילה אחת בו שאינה במקומה . עשוי להשתמע ממנו ששמואל הובא אל עלי משום ששחטו את הפר – שראשיתו של הפסוק מבאר את סופו, והמילה הנדמית שלא במקומה היא ״ויביאו״, שהרי על פי פשט הכתובים צפוי היה שייאמר ״ותבֵא אותו ( חנה ) אל עלי״ : ״אל הנער הזה התפללתי״ ( שמואל א א, כז ) – אמר רבי אלעזר : שמואל מורה הלכה לפני רבו היה . שנאמר : ״וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי״ ( כה ) – משום ד״וישחטו את הפר״ הביאו הנער אל עלי ? אלא, אמר להן עלי : קראו כהן, ליתי ולשחוט ( = קראו לכוהן, יבוא וישחט ) . חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט, אמר להו : למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט ? שחיטה בזר כשרה ! ( = ראה אותם שמואל שהיו מחזרים אחר כוהן שישחט, ואמר להם : מדוע אתם מחזרים אחר כהן כדי שישחט, הלא שחיטת קורבן בזר מותרת ! ) אייתוהו לקמיה דעלי ( = הביאוהו לפני עלי ) אמר ליה : מנא לך הא ( = אמר לו מניין לך זאת ) ? אמר ליה : מי כתיב ושחט הכהן ? ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן