5. הדים מקראיים – פולמוס הדתיות בפרקי בראשית

00 ברית עימות זאת משני טעמים עיקריים . ראשית, על מנת להראות שלפולמוס הדתיות בספרות חז״ל הטרמות של ממש במקרא עצמו . המחלוקת מוצאת ביטוי מובהק בספר איוב, כמובן, שם היא מוצגת כוויכוח בין איוב לרעיו . ואולם, בפרקי בראשית ניכר שהיא מתבטאת בצורת כפל פנים יסודי בבסיס הנרטיב המקראי, שאיננו ניתן ליישוב . הטעם השני לכך הוא העובדה שמהות הבריאה וסדרה ( אם השמיים נבראו תחילה או שמא הארץ [ בבלי, חגיגה יב ע״א ] ) , כמו מהות בריאת האדם ( אם נוח לו יותר משנברא משלא נברא [ שם, יג ע״ב ] ) , הינם מהנושאים התאולוגיים והאנתרופולוגיים המרכזיים שבהם נחלקו בית הלל ובית שמאי, ושבהם פתחנו . ההבדלים בין שני הסיפורים משמעותיים ביותר, אך אתרכז רק באלה הנוגעים לענייננו . ס יפור הב ר יאה הרא שון : ברא ש ית א, א – ב, ג על פי סיפור הבריאה הראשון האדם נברא אחרון . מעובדת היותו אחרון הנבראים משתמע בבירור שלאדם הראשון ( שעל פי הכתוב נברא מלכתחילה ״זכר ונקבה״, ועל ) לא יועדו מלכתחילה, וגם לא ניתן כן, כמו המקרא עצמו, אתייחס אליו בלשון רבים להם בפועל, תפקיד כלשהו בתהליך הבריאה . הם אף לא יועדו לשמש עֵדים לו . עד שנבראו הועמד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן