2. הפלורליזם השמימי של עירובין יג ע״ב

שני סיפורי תשתית יכלו לברר זאת איתו ! אין זה סביר להניח שמאמרו של רבי אחא הובא רק כדי לייחס לרבי מאיר אי-בהירות במסירת תורתו . ואכן, מהמשך הדברים מסתבר שהבעיה הייתה על תלמיד אחד שלו בשם סומכוס נאמר ״שהיה אומר על כל דבר ודבר של שונה . טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה ביבנה מסופר ש״היה מטהר את השרץ ועל תלמיד ותיק אחר שלוטעמי טהרה״, לשון אחרת, אף כי רבי מאיר היה קובע הלכה על ידי התדיינות במאה וחמשה טעמים״ . נמרצת לכאן ולכאן ( ומשתמע מתיאור רבי אחא שגם כאשר ידע לאשורו שדבר-מה הוא טהור עדיין עשה כמיטב יכולתו לייצג את עמדת האופוזיציה ) , הוטעו תלמידיו להאמין שעיקר תלמודה של תורה ותכליתה הם ההתפלפלות עצמה ; היכולת, כמו במועדוני ויכוח, להכביר עוד ועוד טיעונים בזכות כל עמדה היפותטית, מופרכת ככל שתהיה . אילו ראתה הסוגיה כי שיטת הבירור של רבי מאיר מביאה לאי-בהירות ביחס למסקנותיו ההלכתיות, היו מן הסתם הסיפורים על תלמידיו שונים . משני הסיפורים המובאים בסוגיה עולה שהתלמידים אומנם הוטעו על ידו, אך לא ביחס להכרעותיו ההלכתיות גופן, אלא ביחס לדרכו בבירור ההלכה והכרעת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן