מבוא

בן-גוריון והחוקה 10 זו נתפסת בדרך כלל כעדות לכך שבן-גוריון נעדר הבנה של חשיבות המשפט ושלטון החוק ; אבל אני מראה שהתנגדותו של בן-גוריון לחוקה כתובה נבעה דווקא מהבנה חוקתית עמוקה, ושתכליתה היתה חיזוקם של שלטון החוק, הדמוקרטיה והממלכתיות בארץ . אני מכנה מהלך זה של בן-גוריון בשם 'המהלך החוקתי הבולם' : התנגדותו לחקיקת חוקה כתובה היתה המקבילה המשפטית ל'קרבות הבלימה הממלכתיים' שהוא ניהל עם קום המדינה בתחומי הביטחון 2 בדומה למאבקיו לפירוק המחתרות והזרמים בחינוך, והחינוך למשל . גם המאבק נגד חוקה כתובה נועד לבלום תופעות מגזריות-מפלגתיות מתקופת היישוב, שאיימו על יכולתה של המדינה החדשה לפתח מוסדות ממלכתיים . כשם שפירוק המחתרות היה תנאי לכינונו של צבא ממלכתי, ופירוק הזרמים בחינוך הבטיח את יצירתה של מערכת חינוך ממלכתית, כך מניעת הפולמוס המפלגתי ומלחמת התרבות, שאיימו ללוות את תהליך חקיקת החוקה, היתה מהלך ממלכתי שנועד להבטיח את בניית הדמוקרטיה הישראלית . בעיני בן-גוריון, היה זה צעד מנע שנועד לאפשר את עיצובם של מוסדות מדינה, הפועלים על פי עקרונות שלטון החוק והממלכתיות ולא על פי אידיאולוגיה מגזרית-תנועת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת דביר תל-אביב