קיצורים לביבליוגרפיה כללית

0 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון ״חוג שדמות״, חיבור לשם קבלת תואר ״דוקטור לפילוסופיה״, תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב 6 9 . אופז, יצירת עם-אדם = גד אופז, ״יצירת ׳עם אדם׳ : האוטופיה הלאומית של אהרון דוד גורדון״, הציונות טו ( תשנ״א ) , עמ׳ 55 – 75 . אופז, שלבים = גד אופז, ״שלבים בהתפתחות תורת הגאולה של אהרן דוד גורדון״, עיונים בתקומת ישראל 6 ( 996 ) , עמ׳ 5 5 – 55 . אופיר, תשעה עקרונות = עדי אופיר, ״תשעה עקרונות של עמדה פוסטמודרניסטית״, בתוך : אלעזר וינריב ( עורך ) , פוסטמודרניזם והיסטוריה, תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה 00 , עמ׳ 0 – . אחד העם, מדינת היהודים וצרת היהודים = אשר צבי גינצברג ( אחד העם ) , ״מדינת היהודים וצרת היהודים״, בתוך : כל כתבי אחד העם, ירושלים : דביר 965 , עמ׳ קלה – קמ . אחד העם, עבר ועתיד = אשר צבי גינצברג ( אחד העם ) , ״עבר ועתיד״, בתוך : כל כתבי אחד העם, ירושלים : דביר תשכ״א, עמ׳ פא – פג . אחד העם, תחיית הרוח = אשר צבי גינצברג ( אחד העם ) , ״תחיית הרוח״, בתוך : כל כתבי אחד העם, ירושלים : דביר תשכ״א, עמ׳ קעג – קפז . אטינגר, האידאולוגיה של העלייה השנייה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן