בין פוליטיקה לחינוך עצמי

7 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון באותה רוח כתב גורדון לחברי קבוצת דגניה כי שאלת הצורה החברתית – מושב, קבוצה וכדומה – היא לעולם שאלה משנית . שום שינוי לא יתחולל באדם בלי חינוך 5 ניתן כמובן לראות באמירות הללו ביטוי לחשיבות עצמי ועבודה פנימית יסודית . המועטה של הפוליטיקה לעומת החינוך העצמי והטרנספורמציה האישית . אולם האמירה שלעיל הופיעה כחלק מתוך ״יסודות לתקנות למושב העובדים״ . גורדון התבקש להתוות את קווי-היסוד של הקהילה, ואחד מקווי-היסוד המרכזיים שאותם שרטט היה המעטת חשיבותה של הצורה והתמקדות בחינוך העצמי של היחיד . החינוך העצמי אינו מופיע כאן, אם כן, כניגודה של הפוליטיקה . ניתן אף לומר שלפי גורדון החינוך העצמי הוא אקט פוליטי . לשיטתו, אי-אפשר ליצור קהילה מתוקנת אם כל אחד מן הפרטים המרכיבים אותה לא יעסוק באופן פעיל בתיקון עצמו, ואי-אפשר לבנות חברה שתהיה חופשית משעבוד אם כל יחיד ויחיד לא יהיה בעל דעה עצמאית . אם נתייחס לאמירות הללו ברצינות, נראה שעולָה מדבריו של גורדון תפיסה ייחודית של הפוליטיקה, תפיסה שעשויה להזכיר במידה רבה תפיסות מרקסיסטיות 5 הפוליטיקה, לפי תפיסה זו, א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן