פרק רביעי – חיים של התפשטות כחיים פוליטיים

64 אדם חדש בצורת יהודי : עיון בהגותו של א"ד גורדון הלאומית מעצבת את חוויית החיים של כל יחיד ויחיד – ולצדו מומנט משפחתי, כלומר, תחושה בלתי-אמצעית של סולידריות ושותפות גורל המתקיימת בין בני 4 במילים אחרות, היחיד, לפי גורדון, קשור תמיד בזיקות אין-ספור אל בני עמו, העם . אל ההיסטוריה שלהם ואל המורשת הלאומית . כאשר העם הוא ״חיה טורפת״ – או לחלופין כאשר הוא ״עם פרזיטי״ המתכחש לייחודו ונוטה להתבטלות עצמית, כפי 5 – הדבר משפיע בהכרח גם על היחיד . שגורדון סבר שהעם היהודי אכן היה בימיו ניתן לומר אם כן שיכולתו של האדם להגשים את אידאל החיים הראויים לפי גורדון תלויה לא רק באורח חייו הפרטי ובבחירותיו, אלא גם בגורמים שאינם בשליטתו, כגון מצבה המוסרי, התרבותי והחומרי של האומה שהוא משתייך אליה . אחת ההשלכות של תפיסה זו היא האינטרס המובהק שצריך להיות ליחיד במצבה של האומה, באורח חייה וברמתה המוסרית . בהקשר שבו פעל גורדון התבטאה תפיסה זו באמירותיו החוזרות ונשנות על הזיקה שבין הגשמתו של המפעל הציוני ותיקון חטאי הפרזיטיות וההתבטלות העצמית לבין יכולתם של הפרטים היהודים לחיות חיים של התפשטות 6 ומימוש עצמי . אולם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן