הטבע ותפיסת המערכת האורגנית

יחס היחיד וסביבתו : טבע, חברה ולאומיות 99 אותה מבעד למשקפי ההכרה . אולם כאשר אנחנו משיגים אותה בדרך של חוויה, היא מופיעה לפנינו כמשהו אחדותי, כ״ים של תנועה״ או כ״מעבר שאינו פוסק מבחינת 75 עם זאת, אם לחזור לרגע לדברים שראינו בפרק חיים אחת לבחינת חיים שנייה״ . הקודם, החוויה אינה זהה אצל כל אדם ואדם . חוויית החיים של ניטשה, למשל, הייתה שונה, לטענת גורדון, מחוויית החיים של מרקס או מזו של טולסטוי . לכן גם העולם שנגלה לעיני כל אחד מהם היה עולם שונה . אם נחזור לדיון בטבע, ניתן לומר על-פי זה כי כל יצור עשוי להשיג את הטבע כמערכת אחת אורגנית כאשר הוא מתבונן בו בדרך של חוויה . אולם כל יצור ישיג אותו באופן שונה ומזווית שונה . הטבע נתפס אם כן אצל גורדון כמערכת אורגנית, כאחדות, אולם זוהי אחדות מסוג מסוים מאוד . בנקודה זו כדאי לעיין בכמה ממאפייניה של האחדות הזאת שמתקיימת בין הפרטים השונים המהווים את מערכת הטבע, וזאת על-מנת לקבל תמונה שלמה יותר של רעיון האחדות האורגנית אצל גורדון . המאפיין הראשון הוא כאמור שהמערכת אינה משהו נפרד מהפרטים . הטבע כמכלול אינו משהו נבדל מאוסף הצמחים, בעלי-החיים ובני-האדם ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן