השאלה היהודית של סימון וייל – בין חסד לדין

791ב י ן ח ס ד ל ד י ן : ה ש א ל ה ה י ה ו ד י ת ש ל ס י מ ו ן ו י י ל כן החוקריםעל . ולא כהערת אגב,סוף באופן יסודיֿ בחן סוףיוייל ליהדות י אין היום מונוגרפיה . חים בהגותה אינם דוחקים עוד את הסוגיה הצידההמתמ 2 . פרק מיוחד המוקדש לנושא הטעון הזההאודותיה שלא כלול ב יהיה בכך,אף שהקובץ הזה אינו מכיל התייחסות לעמדתה השנויה במחלוקת כדי להתיישר עם . טעם לפגם להוציא אותו לאור בלי להידרש לנושא היהדות לא נפטור את עצמנו מהחובה להציג את המחלוקת,שצוינה לעילהמגמה ,עם כל הזהירות הנדרשת כדי להימנע מהכללה . הקורעת את קוראיה של וייל ,חוד החנית של הביקורתניכר שהיהודים העוסקים בסוגיה הזאת הם במידה רבה , ) Emmanuel Levinas ( בהם עמנואל לוינס,ולעיתים של המתקפה החזיתית עליה 3 ; ועוד ) Francis Kaplan ( פרנסיס קפלן ) Georges Steiner ( , שטיינר'ורג'ג נוכח ההסתערותמשיבים מלחמה שערה ( שאינם יהודים ) המלומדים האמריקנים בתווך נמצאים ; ודוחים בשתי ידיים את הטענות נגדה,על מושא אהבתם , ) Florence de Lussy ( בהם פלורנס דה לוסי, ( שאינם יהודים ) החוקרים הצרפתים אשר ) Robert Chenavier ( היֶבנַורובר שֵ ) François L'Yvonnet...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל