הקדמה למסה על מושג הערך

561ה ק ד מ ה ל מ ס ה ע ל מ ו ש ג ה ע ר ך אך בעולם האינטלקטואלי של המאה העשרים היא חתרנית וחדשנית,אפלטונית . בחדות הצגתה בסיום המאמר היא מציגה בכל זאת התכנסות אפשרית בין השקפתו של ואלרי החושבים שהםמחברים רבים"להשקפתה על השיטות השלמות שבונים במטרה להעלים את כל ] . . . [ ושאחרים חושבים שהם פילוסופים,פילוסופים הם כמעט מן [ מהם ] אחדים,אף על פי כן"אשר,"הסתירות המהותיות למחשבה לאלה,לדבריה ; "ויצירותיהם ראויות למרב ההתעניינות,המדרגה הראשונה . כמאמרו של ואלרי,להיות ערך פואטי עשוי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל