1 מסה על מושג הקריאה

ק ר י א ה ו ע ר ך : ע ר ש ל י ש יש 160 רגע ורגע בחיינו אוחזות בנו כמו מבחוץ המשמעויות שאנו עצמנוכך בכל לכן אפשר לדון בלי סוף בממשותו של העולם ( . apparences ) תתופעוקוראים ב איןלפיכך – שכן מה שאנו מכנים העולם הוא משמעויות שאנו קוראים . החיצוני רצותלמדוע . הוא ממשילפיכך – אך הוא אוחז בנו כמו מבחוץ . הוא ממשי של המחשבה בעולם הזהנעלה ביותרוהרי משימתה ה,זוהסתירהאת הליישב יסתירות שלדבר,בהןהתבונןהיא להגדיר את הסתירות הבלתי פתירות ול הדבר המשונה הוא שלא תחושות ? מעלהאפלטון מושכות אותנו כלפי אים אתאיננו רו ; הוא לבדו נתוןרק – מה שאנו קוראים ; נתונות לנוומשמעויות ההגהה קשה לנו כי . הראו זאת היטב,בין השאר,תמחקרים על עדוּ . האותיות ראנו אנו רואים בדרך כלל את האותיות ששכחו הסַדָּרים וגם את אלהובק לא את משמעות,עלינו להכריח את עצמנו לקרוא משמעות אחרת ; שקבעו ח לגמרי אתבלי לשכו,אלא את משמעות אותיות האלפבית,המילים והמשפטים איננו יכולים להביט ; אין היא קיימת,אשר לאפשרות לא לקרוא . הסוג הראשון לכל היותר אולי נצליח ; בטקסט מודפס בשפה שאנו יודעים ולא לקרוא כלום . בכך אם נתאמן זמן רב 1 ,רטאדוגמה שמביא דק,מקל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל