הקדמה למסה על מושג הקריאה

ק ר י א ה ו ע ר ך : ע ר ש ל י ש יש 158 הרי" ? את אלוהים מאחורי הסדר"ולקרוא,אולם כיצד לעבור לקריאה השלישית הוא אינו מתבונן בו,הוא מחוץ לעולם,"קורא"אלוהים עצמו אינו . הוא מכיל את כל הקריאות האפשריות,קטיבה מסוימתמפרספ לסגל לעצמנו,אולי,לקרוא את אלוהים מאחורי הסדר משמעו הוא על כן ולהכיר בכולן לא רק כלגיטימיות אלא גם,קריאות רבות ומקבילות בו זמנית , ( "שעבוד ) לאלץ אדם לקרוא את עצמו כפי שאנו קוראים אותו"לא . כרצויות 2 ( " . כיבוש ) חרים לקרוא אותנו כפי שאנו קוראים את עצמנולאלץ א"ולא היות טבעית להחזיק בו זמניתֿ זו משימה על,שהקריאה כופה את עצמה עלינו פתיחות בלתי מסויגת,קשב,היא דורשת התנתקות מעצמנו . בקריאות רבות היא אידיאל שיש לשאוף אליו אף שלעולם לא יהיה אפשר ; לעולם ולאחר . נולממשו כלשו 2 . 461'עמ,שם  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל