2 תנאי ראשון לעבודה לא-עבדותית

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 144 מה שישמלבדלהשתוקק לדבר אחרשל האדםהדמיון הוא בחוסר האפשרות . רק כדי לחיותאך ומתאמץהאדם . רכישת טובאללכוון את המאמץ,לו ביןמיטלטלהוא . מסתובב לריקאדםבפרק זמן זה ה . יחידת הזמן היא היום . לאכולחייבהואשמפניהוא עובד רק . מקיר לקירנהדףנוחה ככדור העבודה למ . לאכולשיוכלושוב עובד כדי . לעבודמשיךאוכל כדי שיוכל להאך הוא נאחזתאינההתכליתיות,אמצעידבר הואכל,מתווךכל דבר הואזההבקיום קע בומי יכול לש . הוא יימכר ; אמצעירקהחפץ המיוצר הוא . בשום מקוםקיוםב בשבילאמצעיםרקהם,ונשמתעצם,גופו של העובד,הכלי,החומר ? עצמואת . הטוב בשום מקום,ההכרח נמצא בכל מקום . הייצור ; היא קבועה ; הסיבה כאן . העםלדמורליזציה בקרבאין צורך לחפש סיבות מנעותקופות קודמותלחפש את הסיבות שביש . מצב העבודהממהותו שלהיא . יזציה לקרותמן הדמורל בלתילכוח גופני גדול העושה את המאמץ כמעט,נפשית גדולהעמידות שאיפת . פיצוייםביש צורךאם לא כן . הזהאת הריקשאתמאפשרים ל,מורגש תענוגות קלילים . חברתי אחר לו או לילדיו היא פיצוי אחדמצבלעובדה יום ראשון . פההחלום בא במקום השאי ; מאותו סוג,ואלימים הם פיצוי אחר הוציאלש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל