תמונה תיאורטית של חברה חופשית

511ר י ם ע ל ה ס י ב ו ת ל ח י ר ו ת ו ל ד י כ ו י ח ב ר ת יה ר ה ו אפילו . להתגבר עליהם הם הנותנים לאדם את ההזדמנות לכבוש את יצרו ן ערךאין לה – ספורט,אומנות,מדע – הפעילויות החופשיות ביותר לכאורה ,הקפדנות והדיוק האופייניים לעבודה,אלא ככל שהן מחקות את החומרה ,לולא הדגם שמספקים להן שלא ביודעין עובד האדמה . ואפילו מגבירות אותם ,אם להשתמש בביטוי העמום להפליא הזה,העובדים כפי שצריך,המלח,הנפח ייחס לתורהחירות היחידה שאפשר ל . הן היו שוקעות בשרירותיות מוחלטת הזהב היא החירות שילדים קטנים זוכים בה אם הוריהם אינם כופים עליהם הגוף האנושי אינו . במציאות אין היא אלא כניעה בלא תנאי לגחמה ; כללים גם ; מסוגל בשום מקרה לחדול מתלותו ביקום רב העוצמה שהוא לכוד בתוכו עות הצרכיםאם יחדל האדם להיות כפוף לדברים ולשאר בני האדם באמצ הוא רק יהיה שבוי בידיהם באופן מוחלט יותר באמצעות הרגשות,והסכנות . ואשר שום פעילות סדירה כבר לא תגן עליו מפניהם,שיאחזו בקרביו כל הזמן תהיה מילה זו ריקה מכל,אם עלינו להבין חירות בתור היעדר כל הכרח בלבד שחסרונו גוזל מן החיים אתאך היא לא תציין לנו את מה ; משמעות קונקרטית . ערכם אפשר להבין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל