ניתוח הדיכוי

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 110 אי אפשר להתיימר להסיק,כה מופשט ושטחי להחריד,אך ממתווה כה מעורפל . מסקנה כלומר מה טיב הקשר שנראה עד כה,יש לנסח שוב את הבעיה היסודית טאם בוחנים במב . כמחבר בין דיכוי חברתי להתקדמות ביחסי האדם עם הטבע ובעיקר אם משווים את השבטים,רחב את כלל ההתפתחות האנושית עד ימינו אל הציביליזציה הנוכחית,שוויוןֿ המאורגנים כמעט בלי אי,הפרימיטיביים נראה שהאדם אינו יכול להצליח להקל את עול ההכרחים הטבעיים בלי,שלנו משקלכבמשחק של שיווי,להכביד באותה מידה את עול הדיכוי החברתי שאם הקולקטיב האנושי השתחרר,והדבר תמוה עוד יותר,ואפילו נראה . מסתורי ,במידה רבה מהמשא שכוחות הטבע המופרזים מעמיסים על האנושות החלשה הרי מצד אחר הוא ירש כביכול את מקומו של הטבע עד כדי רמיסת היחיד באופן . דומה כמעט אינו שולטהעובדה שהוא ? מה עושה את האדם הפרימיטיבי לעבד או,המכתיב לו כל אחת מתנועותיו,הוא כלי משחק בידי הצורך ; בפעילותו שלו ,ולא מחשבתו מכוונת את פעולותיו ; חסר הרחמיםעוקצוומציק לו ב,כמעט של טבע שהוא אינו יכול אלא,הבלתי מובנים כאחד,אלא המנהגים והגחמות נראה שבני האדם,ולקטיב בלבדאם בוחנים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל