ביקורת המרקסיזם

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 84 ההיסטוריה של . מחשש שתהיה חלשה משאר האומות,אלא מגבירה אותו דווקא . המהפכה הרוסית היא המחשה כאובה לכך ,מופיעים קשיים אחרים,אם בוחנים היבטים אחרים של הדיכוי הקפיטליסטי הכוח שיש . רמואר באור חזק יות,אותו קושי,וביתר דיוק,חמורים עוד יותר ,בידי הבורגנות לנצל ולדכא את הפועלים מונח בעצם יסודות חיינו החברתיים הכוח הזה הוא בראש . ושום תמורה פוליטית ומשפטית אינה יכולה למגרו . כלומר התעשייה הגדולה,ובראשונה ובמהותו עצם משטר הייצור המודרני בר שעבוד העבודהבעניין זה מוצאים אצל מרקס נוסחאות נחרצות לרוב בד כפיפות העובד","היפוך היחס בין אובייקט לסובייקט",החיה לעבודה המתה בבית החרושת קיים", קפיטלה כפי שהוא כותב ב" . לתנאי העבודה החומריים . . . והם מובלעים בתוכו כספיחים חיים, [ בפועלים ] שאינו תלוי בהם,מכניזם מת תוך גלגולם של,יצור ממלאכת הידהפרדה זו של הכוחות הרוחניים בתהליך הי ,בתעשייה הגדולה . . . באה על סיומה,אלה בכוחות שלטונו של ההון על העבודה התמחות קמעונית זו של פועל מכונה . שהוקמה על הבסיס של מנגנון המכונות בפני,בטלה ומבוטלת כדבר של מה בכך בפני המדע,שנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל