הקדמה לשער השני

ח י ר ו ת ו ע ב ו ד ה,ד י כ ו י : ע ר ש נ יש 80 אופן ) . . . ( . ליכולתו לפעולאינם יכולים להשפילו כל זמן שהוא עצמו אדון הייצור החופשי לחלוטין היחיד יהיה זה שבו המחשבה השיטתית פעילה במהלך הקשיים שיש להתגבר עליהם יצטרכו להיות כה מגוונים עד . כל העבודה לא שתפקיד הידיעות ; שלעולם לא יהיה אפשר ליישם כללים מן המוכן ב לשמור תמיד ברוחו אתאך צריך שהעובד יהיה חיי ; הנרכשות יהיה בטל כדי שיוכל ליישמה,התפיסה המנחה של העבודה שהוא מבצענוכחותה של " . בשום שכל למקרים מסוימים וחדשים תמיד וסימון וייל חותמת את מאמרה,אולם העולם של ימינו רחוק מאד מאידיאל זה החשש . בחשש שההתקדמות לקראתו לא תוכל להתרחש לפני קריסה ומשבר זכיר את הניבוי שלה על עליית הנאציזם בסדרת המאמרים שפרסמההזה מ בעקבות ביקורה שם,על גרמניה La Révolution Prolétarienne העתֿ בכתב . 2391ֿ ב מיד בתום כתיבת המאמר התחילה סימון וייל לעבוד,למרות בריאותה הלקויה אותהוהתקיימה ב,כתשעה חודשים כפועלת כפיים ופס ייצור במפעלי מתכת מתוך רצון לחוש על בשרה את,זאת . תקופה רק על משכורתה מעבודה זו "יומן המפעל"את התנסותה תיעדה בפרוט ב . המושגים שעליהם כתבה במאמרה . ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל