שוויון

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 60 הוא מקנה לחיים החברתיים מידה,אם שוויון מעין זה פועל לבדו ובלי מצרים . לפירוקםכזו של נזילות הגורמת . הראשונה היא פרופורציה . אך יש שיטות גסות פחות לצירוף של שוויון ושוני ובכל מקום ביקום היא,שוויוןֿ פרופורציה מוגדרת בתור צירוף של שוויון ואי . גורם האיזון היחיד היא תטיל על כל אדם אחריות המתאימה לעוצמתו,אם תיושם לאיזון החברתי צריך,למשל . יכולת או של עבירהֿ ימים במקרה של איוסיכונים מתא,ולרווחתו הרבה,בנפשו ובגופו,שמנהל חסר יכולת או אשם בעבירה כלפי פועליו יסבול כמו כן צריך שכל . יותר מעובד כפיים חסר יכולת או אשם בעבירה כלפי מנהלו זה מחייב מצד אחד ארגון מסוים של הסיכונים . עובדי הכפיים ידעו שכך הדבר תפיסת ענישה שבה המעמד החברתי מהווה נסיבה,במשפט הפלילי,ד אחרומצ על אחת כמה וכמה שמילוי . מחמירה וממלא תמיד תפקיד נכבד בקביעת העונש . משרות ציבוריות בכירות צריך להיות כרוך בסיכונים אישיים חמורים דרך אחרת ליצור התאמה בין שוויון לשוני היא להסיר מההבדלים ככל ,ולא הבדל של דרגה,במקום שיש רק הבדל של סוג . כל מאפיין כמותיהאפשר . שוויוןֿ אין שום אי למידה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל