הצגת החובות

94ט י ו ט ת ה כ ר ז ה ב ד ב ר ה ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד ם הצורך באמת דורש שלכל בני האדם תהיה גישה לתרבות הרוח בלי שייאלצו הוא דורש שבתחום המחשבה לעולם לא יופעל כל . להיעקר חומרית או נפשית מכאן שיש ; הנובע ממקור שאינו דאגה בלעדית לאמת,לחץ חומרי או נפשי הוא דורש הגנה מפני טעות . כל תעמולה בלי יוצא מן הכלללאסור לחלוטין הנאמר,נמנע,מה שהופך לעבירה בת ענישה כל שקר אובייקטיבי,ושקר . הוא דורש הגנה על בריאות הציבור מפני רעלים בתחום המחשבה . בפומבי השכל זקוק ליכולת להתבטא בלי שתגביל אותו שום,אך לשם הפעלתו שיהיה נפרד אך,ך בתחום של מחקר אינטלקטואלי טהוריש אפוא צור . סמכות . ואשר שום סמכות לא תתערב בו,נגיש לכול הנפש האנושית זקוקה מצד אחד לבדידות ולאינטימיות ומצד אחר לחיים . חברתיים . הנפש האנושית זקוקה לקניין אישי וקולקטיבי על חזקה עלאלא,הקניין האישי לעולם אינו מבוסס על בעלות על סכום כסף אשר הנפש רואה בהם,כלים,רהיטים,שדה,מושאים קונקרטיים כגון בית כמו,במובנו זה,הצדק דורש שהקניין האישי . שלוחה של עצמה ושל הגוף . לא יהיה בר העברה,החירות אלא על ידי הרגשתו של,הקניין הקולקטיבי אינו מוגדר על ידי חזקה משפט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל