2 האישי והאנושי

32ה א י ש י ו ה א נ ו ש י ,זו גם אינה האישיות האנושית . אך זו אינה אישיותו . בכל אדם יש משהו קדוש . פשוטו כמשמעו,האדם הזה,אלא הוא בראשו חולפות,לותעיניו כחו,זרועותיו ארוכות . הינה עובר אורח ברחוב . אולי תפלות,מחשבות שאינן ידועות לי . כולוֿ כל . הוא קדוש . לא אישיותו ולא האישיות האנושית שבו קדושות לי לא אפגע בדבר מכל אלה בלי להתייסר . הכול,המחשבות,העיניים,הזרועות . בייסורי מצפון לאין קץ הייתי יכולה בנקל,אילו הייתה בעיני האישיות האנושית החלק הקדוש בו לא הייתי נוגעת . כעיוור תהיה לו אישיות אנושית בדיוק כמקודם . לנקר את עיניו . הייתי הורסת את עיניו בלבד . כלל באישיות האנושית שבו לא רק במילים אי אפשר . אי אפשר להגדיר את הכבוד לאישיות האנושית אלא שמושג זה גם . םמושגים נהירים רבים אינם ניתנים להגדרה במילי . להגדירו אי אפשר להגדיר ולתחום אותו אפילו באמצעות ; אי אפשר להעלות על הדעת . פעולה דוממת של המחשבה הפיכת מושג שאי אפשר להגדיר ולהעלות על הדעת לכלל של המוסר הציבורי . פותחת פתח לכל סוג של רודנות לבש,לא היה מסוגל,9871ֿ שהופץ ברחבי העולם ב,מושג הזכות . למלא את התפקיד שיועד לו,מספיקותו הפנימיתֿ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל