ביבליוגרפיה

י אֲבַקֵּשׁאֶת פָּנֶ 326 ירושלים תשס"ז, פרי הארץ נדל מוויטבסק,מנחם מ , בעריכת ש' מונק וי' יואל, ירושלים תרצ"א דלאלה אלחאירין משה בן מימון, , תרגם שמואל אבן תיבון, בעריכת יהודה אבן שמואל, ירושלים מורה הנבוכים _____ . תשמ"ב , ירושלים תשל"ו טי מוהר"ןוליק נחמן מברסלב, , בתרגום י' קאפח, ירושלים וניו יורק תש"ל באמונות ובדעותספר הנבחר סעדיה גאון, , בעריכת ד' כהן, ירושלים תשכ"ג אורות הקודש קוק, אברהם יצחק הכהן . , בעריכת הרב ד' כהן ) ירושלים' מבחינה תורניתחזון הצמחונות והשלום '_____ . נד - , בעריכת א' ריגר וי' פריד ( , עמ' ה לחי ראי תשכ"א ; תדפיס מתוך , ירושלים תשס"ד שמונה קבצים _____ . ( צ ירושלים תשכ"ב"ד ) מונקאטש תרס"ו , פרדס רימונים קורדובירו, משה . ירושלים תש"ל,עמיר'ם יותרג, ב כוכב הגאולה רוזנצווייג, פרנץ, , בתרגום י' עמיר, ירושלים תשל"ח נהריים _____ . כפר חב"ד תשל"ו, לקוטי אמרים תניא שניאור זלמן מליאדי, ברוקלין תשט"ו, תורה אור _____ . ב . ספרות פילוסופית ואחרת , בתרגום מ' רון, ירושלים תשנ"ט הקדושה אוטו, רודולף . אביב וירושלים תשס"א-, תל לשון הרע אופיר, עדי . , מעתקים : תרגומי שירה מן האנגלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל