יראה ואהבה

142יראה ואהבה מאהבההעובד החכמה בנתיבות והולךובמצותבתורהעוסק הטובהלירשכדיולאהרעהיראת מפני ולאבעולםדבר מפני לא אמתשהוא מפני האמתעושהאלא בגללהאלבֹהטובהוסוף מאדגדולהמעלההיאזוומעלה להזוכהחכםכלואין אוהבוה"הקבאוֹרָשקְ אבינו אברהםמעלתוהיא מאהבהאלאעבדשלאלפי משהידיעלה"הקבבה נו וָּשצִהמעלהוהיא ' י 4 הֶ אֱ'התאֶתָּבְהַאָ'וְ שנאמר הראויהאהבה'האתאדםשיאהובובזמן מאהבההמצותכליעשהמיד י, ב תשובההלכות ם,"רמב  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל