תורה

532תורה פנים י משנֵ חכם נקרא הּתָתָּמִאֲעלהתורהבכלהחכם תכליוֹהשׂממעלותהתורהשכללהמהמצד תדוֹהמִבמעלותשכללהמהומצד העיוןבדרכימבוארותבלתימקובלותבתורהאשרתכליוֹהשִׂהיות שמפני אלא חכמיםודברי הנביאים בספרי נמצא – אחרמיןהגמורהוהחכמה,אחדמיןהתורהידיעתשמשימים במופתבההתבאראשרהיאהגמורהההיאהחכמה . ההםתכליוֹהשִׂמןהקבלהעל דרךהתורהמן שלמדנוהו מה קוניה ומיעוטוחשיבותההחכמהמהגדלתבספריםשתמצאמהוכל ) איוב כח, יב ( 'אצֵמָּתִּןיִאַמֵהמָכְחָהַ'ו,' ) איוב לב, ט ( מוּכָּחְיֶיםבִּרַא ' הרבההפסוקיםבאלווכיוצא . התורהדעותעלהמופת תלמדנו אשרההיאהחכמהעליורוכלם נד ג,, מורה הנבוכים רמב"ם,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל