בבלי יבמות מז ע"א

205 תלמוד : גר שנתגייר בזמן הזה : רבנןתנו גר להתגיירשבא . . . : לואומרים נאזין שוב . גֵּר מגיע לפנינו . מהו שנאמר לו ? כוח 206 גר להתגיירשבא בזמן הזה : לואומרים ? להתגיירשבאתראיתמה הזהבזמןשישראליודעאתהאי ! ? עליהםבאיןויִסורין,ומטורפיןסחופים,דחופים,דוויים : אומראם כדאי ואיניאני יודע מידאותומקבלין לפנינו, מתדפק על דלתנו "בזמן הזה" . הוא קורא "קבלוני ! " גֵּר המגיע מה אנו "אומרים לו" ? "מה ראית ? " מה עלה בדעתך ? הברייתא אינה ספקנית באשר למניעיו, אלא תמהה על שפיותו . מדוע שמישהו ירצה בכלל להצטרף אלינו ? הגֵּר פונה אלינו ,דווייםהזהבזמןאלשישריודעאתהאי"בזמן הזה", בהווה הפתוח של גלות . " ! " ? עליהםבאיןסוריןויִ,ומטורפיןסחופים,דחופים היטבמביןהגרטוב . לאוהואהמשותף, גורלנו מלבדלהציעמה לנו איןהזהבזמן הזהההוויהאופןאתעתהמאמץוהואגורלו,אתחוץ,-הֱיוֹתשלהמשמעותאת אני – אני" "יודעהכרזתו ענווה . ונמלא כייעודוהגֵּרוּתגורלאתמאמץהואכייעודו . "ואיני – חוץ, של ההיחשפות לדיכוי, לעוצמת הגורל-מבין את מצב של הֱיוֹת תודעת גלות . שוקד- התהלכות בעולם בתודעת נוכחות ה כדאי" מגלמת את ה "איני . לנגוע לחוס על היש ; להלך מבלי נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל