תלמוד: תיקון עולם

תיקון 168 וכיון שכל עצמנו לתקן חזון איש,ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ב, יז, הלכות שחיטה יורה דעה 961תלמוד : תיקון עולם – ויורדים בו''עוליםאמרוומה טוב הירידהקודםהעלייה הסולםמןידועותאל מעלותוההגעההעליהאחרכי העניין מןשפגשבמההירידהתהיה אנשי הארץ ולימודםלהנהגת בירידההנָּכִּזהבעבוראשר , א, טו מורה הנבוכים רמב"ם,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל